Kahrolsun İstibdat

Resneli Niyazi

Muhterem kardeslerim!
Allahın yardımıyla temmuz ayının üçüncü günü erken saatlerde iki yüz vatan fedaîsiyle, istibdat idaresine karsı
harekete geçmeyi tatbik etmis bulunuyorum. Cemiyetin plânladığı, gayesi olan ölümü göze alarak nihayetine kadar takip edeceğimi Allahın birliği üzerine yemin eden iki yüze yakın Cemiyete bağlı erlerimle Resne kıslasında toplanarak millet malı olan tabur silâhlarıyla donatıldılar. Bir zamandır tabur kasasında toplanan altı yüz liraya yakın para evlerine uzun bir zaman veda eden askerlere dağıtıldı. İçtimaa ve çıkıs hiçbir maniayla karsılaşmadı. Hazırladığım plânı kolaylıkla tatbik ettim. Vaziyeti bilen Avcı Tabur Kumandam Erkânıharp Binbaşı Remzi Bey’le bu taburun kolağalarından Süleyman ve Tayyar beyler de isimizi kolaylaştırdılar. Binbaşı Refik Bey’le tabur arkadaşlarını da bir oyuna getirmek mecburiyetinde kaldım. Kararlaştırılan saatte bize bağlı askerlerle heyecan ve telâşla,
yüz kisilik bir Bulgar çetesinin ortaya çıktığı rivayetini yaydırdım. Bütün zabitlerle erleri müsademe yeri olarak
gösterdiğim mıntıkanın tersine koşturdum. Kışlada nöbetçi zabiti Mülâzım Ramazan Ağa’dan başka kimse kalmamıştı. Onu da şehir karakoluna göndererek meşgul ettim. Böylece içtimaa ve çıkıs kolaylaşmıstı. Hareketimin azametini öğrenen askerler, büyük bir heyecana kapılmıştı. Sevinçle muvafakıyetimiz için dua ediyorlardı. Her istikametten Cemiyete iltihak müracaatları yapılıyor,

Hristiyanlar ise bu isin neticesinin nereye varacağını düsünerek korku içindeydiler. Bu korku ve telâşın yakında ortadan kalkacağını şimdiden bildirebilirim. Hristiyanlara vatanın müdafaası için beraber çalışmalarını, çetelerini dağıtmalarını, bizimle birleşmeleri lüzumunu bütün teferruatıyla izah eden bir ikazda bulundum. Bulgarcaya da tercüme ettiriyorum, yakında neşredeceğim. Ohri merkezine gönderilen emirlerinizi okudum. Ohri’de çete tertip etmek için arzular var. Fakat Cemiyetin hareketlerine mani olan bazı sahış ve vazifelilerin ortadan kaldırılması için istediğiniz fedakârlığa yanaşılmayacak gibi. Eğer hakikaten lüzumu varsa bunu yerine getirecek bizden daha başkalarını bulamayacağınızı kuvvetle söyleyebilirim. Gayemizi mani olmak isteyenlerin ad, rütbe ve bulunduğu yerleri bildiriniz, 5,10, 20 hatta bütün çetemle orada lâzım geleni yapmaya hazırım. Vazife için lüzum olursa bütün çeteyle Manastır’a da gelebiliriz. Bizim için bundan böyle vatanın kurtuluşundan baska düsünülecek bir sey yoktur. Bu uğurda bizce hayatın hiçbir mühim tarafı kalmamıstır. Kötülüklere yuva olan hükümet idaresini, zulüm yılanlarının barınağını sezdirmeden bir gecede kusatmak isten bile değildir. Benimle beraber bulunan arkadaslarımın arzuları budur. Böylece ele geçirdiğimiz kuvvetle, gayeye ulasmaktan baska bir sey düşünmüyoruz. Eğer isteniyorsa ve emir buyuruluyorsa
hadisesiz bir sekilde Manastıra gelir, lüzumlu olardan yerine getirdikten sonra yine döneriz. Kalpten bağlılığımızın
hürmetlerimle kabulünü rica ederim
5 Temmuz 1908
Resne Milli Tabur Kumandanı
Kolağası
Niyazi

Kaynak:

Hatırat-ı Niyazi Yahut Tarihçe-i İnkılab-ı Kebir-i Osmaniden Bir Sahife

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir